විසුරුම් වන්දි මොඩියුලය (DCM)

  • Dispersion Compensation Module

    විසුරුම් වන්දි මොඩියුලය

    විසුරුම් වන්දි මොඩියුලය විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ 1550nm දිගු දුර ජාලය සඳහා ය. එය සම්මත තනි මාදිලියේ ඔප්ටිකල් ෆයිබර් අතිරේක විසරණය effectively ලදායී ලෙස වන්දි ලබා දෙනවා පමණක් නොව, සම්මත තනි මාදිලියේ ක්‍රෝමටික් විසරණය වීමේ ශ්‍රේණියට 100% වන්දි ගෙවිය හැකිය. විශේෂාංග long දිගු දුර 1550nm ජාල සඳහා නිර්මාණය කර ඇත ● අධික බර විසරණය වන්දි. Ins අඩු ඇතුළත් කිරීමේ පාඩු නිෂ්පාදන මාලාව DCM-20 (තන්තු දිග 20km) DCM-40 (තන්තු දිග 40km) DCM-60 (තන්තු දිග 60km) DCM-80 (තන්තු දිග 80km ...