ඊතර්නෙට් මාධ්‍ය පරිවර්තකය

 • 1000Mbps SFP Media Converter ZJ-GS03-PF

  1000Mbps SFP මාධ්‍ය පරිවර්තකය ZJ-GS03-PF

  1000Mbps ඊතර්නෙට් RJ45 සිට SFP මාධ්‍ය පරිවර්තකය 100BASE-FX තන්තු 100Base-TX තඹ මාධ්‍යයක් හෝ අනෙක් අතට පරිවර්තනය කරයි. සං signal ා ළඟා කර ගැනීම දීර් to කිරීම සඳහා තඹ පාදක ජාලයක් ෆයිබර් ඔප්ටික් වෙත යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසු සහ ආර්ථික විසඳුමක් ලබා දෙන්න. මාධ්‍ය පරිවර්තක සම්ප්‍රේෂණ දුර 120KM දක්වා. ප්ලග්-ඇන්ඩ් ප්ලේ සැලසුම, ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය. එය තනිවම භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් මධ්‍යගත බල සැපයුම සහිත 2U 14 තව් මාධ්‍ය පරිවර්තක චැසිය තුළ සවි කළ හැකිය. විශේෂාංග M 1000Mbps ඊතර්නෙට් RJ45 සිට SFP මාධ්‍ය පරිවර්තකය දක්වා • අඩක් ...
 • 100Mbps SFP Media Converter ZJ-1100SFP

  100Mbps SFP මාධ්‍ය පරිවර්තකය ZJ-1100SFP

  100Mbps ඊතර්නෙට් RJ45 සිට SFP මාධ්‍ය පරිවර්තකය 100BASE-FX තන්තු 100Base-TX තඹ මාධ්‍යයක් හෝ අනෙක් අතට පරිවර්තනය කරයි. සං signal ා ළඟා කර ගැනීම දීර් to කිරීම සඳහා තඹ පාදක ජාලයක් ෆයිබර් ඔප්ටික් වෙත යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසු සහ ආර්ථික විසඳුමක් ලබා දෙන්න. මාධ්‍ය පරිවර්තක සම්ප්‍රේෂණ දුර 120KM දක්වා. ප්ලග්-ඇන්ඩ් ප්ලේ සැලසුම, ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය. එය තනිවම භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් මධ්‍යගත බල සැපයුම සහිත 2U 14 තව් මාධ්‍ය පරිවර්තක චැසිය තුළ සවි කළ හැකිය. විශේෂාංග M 100Mbps ඊතර්නෙට් RJ45 සිට SFP මාධ්‍ය පරිවර්තකය දක්වා • අඩක් හෝ ...
 • 100Mbps Single Fiber Media Converter ZJ-3100AB

  100Mbps තනි තන්තු මාධ්‍ය පරිවර්තකය ZJ-3100AB

  10 / 100M ෆයිබර් මීඩියා පරිවර්තකය 100BASE-FX තන්තු 100Base-TX තඹ මාධ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කරයි. සං signal ා ළඟා කර ගැනීම දීර් to කිරීම සඳහා තඹ පාදක ජාලයක් ෆයිබර් ඔප්ටික් වෙත යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසු සහ ආර්ථික විසඳුමක් ලබා දෙන්න. මාධ්‍ය පරිවර්තක සම්ප්‍රේෂණ දුර 120KM දක්වා. ප්ලග්-ඇන්ඩ් ප්ලේ සැලසුම, ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය. එය තනිවම භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් මධ්‍යගත බල සැපයුම සහිත 2U 14 තව් මාධ්‍ය පරිවර්තක චැසිය තුළ සවි කළ හැකිය. විශේෂාංග Port 1 වරාය 10/100 එම් මාධ්‍ය පරිවර්තකය, තනි මාදිලියේ තනි තන්තු • අඩක් හෝ පූර්ණ ...
 • 100Mbps Dual Fiber Media Converter ZJ-1100S-25

  100Mbps ද්විත්ව තන්තු මාධ්‍ය පරිවර්තකය ZJ-1100S-25

  10 / 100M ෆයිබර් මීඩියා පරිවර්තකය 100BASE-FX තන්තු 100Base-TX තඹ මාධ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කරයි. සං signal ා ළඟා කර ගැනීම දීර් to කිරීම සඳහා තඹ පාදක ජාලයක් ෆයිබර් ඔප්ටික් වෙත යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසු සහ ආර්ථික විසඳුමක් ලබා දෙන්න. මාධ්‍ය පරිවර්තක සම්ප්‍රේෂණ දුර 120KM දක්වා. ප්ලග්-ඇන්ඩ් ප්ලේ සැලසුම, ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය. එය තනිවම භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් මධ්‍යගත බල සැපයුම සහිත 2U 14 තව් මාධ්‍ය පරිවර්තක චැසිය තුළ සවි කළ හැකිය. විශේෂාංග Port 1 වරාය 10/100 එම් මාධ්‍ය පරිවර්තකය, තනි මාදිලියේ ද්විත්ව තන්තු • අඩක් හෝ පූර්ණ ...
 • 2 Ports Ethernet to Fiber Media Converter ZJ-100102-25

  2 ඊතර්නෙට් සිට ෆයිබර් මීඩියා පරිවර්තකය ZJ-100102-25

  10 / 100M ෆයිබර් මීඩියා පරිවර්තකය 100BASE-FX තන්තු 100Base-TX තඹ මාධ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කරයි. සං signal ා ළඟා කර ගැනීම දීර් to කිරීම සඳහා තඹ පාදක ජාලයක් ෆයිබර් ඔප්ටික් වෙත යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසු සහ ආර්ථික විසඳුමක් ලබා දෙන්න. මාධ්‍ය පරිවර්තක සම්ප්‍රේෂණ දුර 120KM දක්වා. ප්ලග්-ඇන්ඩ් ප්ලේ සැලසුම, ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය. එය තනිවම භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් මධ්‍යගත බල සැපයුම සහිත 2U 14 තව් මාධ්‍ය පරිවර්තක චැසිය තුළ සවි කළ හැකිය. පිරිවිතර • 10/100M 2 පෝර්ට් ඊතර්නෙට් සිට ෆයිබර් මීඩියා පරිවර්තකය දක්වා • අඩක් හෝ සම්පූර්ණ d ...
 • 1000Mbps Single Fiber Media Converter ZJ-GS03A/B

  1000Mbps තනි තන්තු මාධ්‍ය පරිවර්තකය ZJ-GS03A / B.

  10/100 / 1000M ෆයිබර් මීඩියා පරිවර්තකය 1000BASE-FX තන්තු 1000Base-TX තඹ මාධ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කරයි. සං signal ා ළඟා කර ගැනීම දීර් to කිරීම සඳහා තඹ පාදක ජාලයක් ෆයිබර් ඔප්ටික් වෙත යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසු සහ ආර්ථික විසඳුමක් ලබා දෙන්න. මාධ්‍ය පරිවර්තක සම්ප්‍රේෂණ දුර 120KM දක්වා. ප්ලග්-ඇන්ඩ් ප්ලේ සැලසුම, ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය. එය තනිවම භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් මධ්‍යගත බල සැපයුම සහිත 2U 14 තව් මාධ්‍ය පරිවර්තක චැසිය තුළ සවි කළ හැකිය. විශේෂාංග • 10/100/1000 එම් මාධ්‍ය පරිවර්තකය, තනි මාදිලියේ තනි තන්තු • අඩක් ...
 • 1000Mbps Dual Fiber Media Converter ZJ-GS-03

  1000Mbps ද්විත්ව තන්තු මාධ්‍ය පරිවර්තකය ZJ-GS-03

  10/100 / 1000M ෆයිබර් මීඩියා පරිවර්තකය 1000BASE-FX තන්තු 1000Base-TX තඹ මාධ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය කරයි. සං signal ා ළඟා කර ගැනීම දීර් to කිරීම සඳහා තඹ පාදක ජාලයක් ෆයිබර් ඔප්ටික් වෙත යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පහසු සහ ආර්ථික විසඳුමක් ලබා දෙන්න. මාධ්‍ය පරිවර්තක සම්ප්‍රේෂණ දුර 120KM දක්වා. ප්ලග්-ඇන්ඩ් ප්ලේ සැලසුම, ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය. එය තනිවම භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් මධ්‍යගත බල සැපයුම සහිත 2U 14 තව් මාධ්‍ය පරිවර්තක චැසිය තුළ සවි කළ හැකිය. විශේෂාංග • 10/100/1000 එම් මාධ්‍ය පරිවර්තකය, තනි මාදිලියේ ද්විත්ව තන්තු • අඩක් හෝ ...
 • 2U 16 Slots Rack Mount Chassis

  2U 16 ස්ලොට් රැක් මවුන්ට් චැසි

  2U 16 චැසි චැසියට වීඩියෝ මොඩියුල සහ වීඩියෝ / දත්ත මොඩියුල 16 ක් දක්වා සංයෝජනය කළ හැකිය. AC110 / 220V ස්විච් ප්‍රකාර බල සැපයුම (SMPS) සැලසුම භාවිතා කරනුයේ එක් බලයක් වසා දැමීමෙන් හා වෙනත් මොඩියුලයන් චැසිය තුළ අසමත් වීමෙන් තොරව මොඩියුලය ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවන පරිදි ය. එක් එක් මොඩියුලයේ ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ ස්ථාවරත්වයක් අත්කර ගනී. විශේෂාංග Media 2U 16 මාධ්‍ය පරිවර්තකය සඳහා චැසි D ද්විත්ව බල සැපයුම අනුමත කිරීම, එය විශ්වසනීයත්වය වැඩි කරයි ...
 • 2U 14 Slots Rack Mount Chassis

  2U 14 ස්ලොට් රැක් මවුන්ට් චැසි

  2U 14 ස්ලොට් චැසියට 10/100M කට්ටල 14 ක් හෝ 10/100/1000M තනිවම මාධ්‍ය පරිවර්තකයන් සඳහා ඉඩකඩ ඇත. AC110 / 220V ස්විච් ප්‍රකාර බල සැපයුම (SMPS) සැලසුම භාවිතා කරනුයේ එක් බලයක් වසා දැමීමෙන් හා වෙනත් මොඩියුලයන් චැසිය තුළ අසමත් වීමෙන් තොරව මොඩියුලය ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවන පරිදි ය. එක් එක් මොඩියුලයේ ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ ස්ථාවරත්වයක් අත්කර ගනී. විශේෂාංග Media 2U 14 මාධ්‍ය පරිවර්තකය සඳහා ස්ලට් චැසි D ද්විත්ව බල සැපයුම අනුමත කිරීම, එය රාක්කයේ විශ්වසනීයත්වය වැඩි කරයි • සුපර් ...