මිනි ඔප්ටිකල් සම්ප්‍රේෂකය

  • Mini Optical Transmitter (ZTX1310M/ZTX1550M)

    මිනි ඔප්ටිකල් සම්ප්‍රේෂකය (ZTX1310M / ZTX1550M)

    නිෂ්පාදන විස්තරය CATV මාදිලිය ZTX1310M / ZTX1550M සම්ප්‍රේෂක නාලිකාව CATV VSB / AM වීඩියෝ සබැඳිය උසස් තත්ත්වයේ CATV සම්ප්‍රේෂණය සඳහා අති නවීන විසඳුමක් ලබා දෙයි. මොඩල් ZTX1310M / ZTX1550M 45 සිට 1000MHz දක්වා සුවිශේෂී ඇනලොග් කලාප පළලක් ලබා දෙයි. පාරිභෝගිකයින් විසින් නිර්මාණය කරන ලද වීඩියෝ සේවා ලබා දීමට මෙම අංගය පද්ධතියට ඉඩ දෙයි. VCR, camcorder, හෝ කේබල් රූපවාහිනී සංග්‍රහයක් සමඟ ඒකාබද්ධව, ZTX1310M / ZT ආකෘතිය ...