සමාගම් පුවත්

2020 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සීමාසහිත හැංෂු සොන්ජු ඔප්ටිකල් උපකරණ සමාගම www.zongjutech.com හි නව වෙබ් අඩවියක් නිල වශයෙන් විවෘත කළේය.

අපගේ නව වෙබ් අඩවිය සෑම කෙනෙකුටම වැඩි හා පොහොසත් නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරනු ඇත, එබැවින් රැඳී සිටින්න!


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -14-2020