දෘශ්‍ය ලේසර් ප්‍රභවය

  • BOU350  Optical Laser Source

    BOU350 ප්‍රකාශ ලේසර් ප්‍රභවය

    Port එක් වරායකින් තරංග ආයාම 1 ~ 3 ප්‍රතිදානය: ● ඉහළ ස්ථායීකරණය, දෘෂ්ටි හුදකලාව තුළ තැනීම; 0 270, 1000, 2000 Hz නාදය ● ස්වයංක්‍රීය තරංග හැඳුනුම්පත් ප්‍රතිදානය; ● බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ මාදිලිය; l පිරිවිතර ආකෘතිය M8 M3 S3 S4 S5 S6 මධ්‍යම තරංග ආයාමය (nm) 850 1300 1310 1490 1550 1625 ස්ථායීකරණය * ± 0.05dB / 1 පැය; ± 0.1dB / පැය 8 නිමැවුම් බලය> - 6dBm @ 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm /> -10 dBm @ 850nm / 1300nm මොඩියුලේෂන් 270Hz, 1KHz, 2KHz Connector FC / PC (හෝ අභිරුචි ...