දෘශ්‍ය පාඩු පරීක්ෂක

  • BOU350 Optical Loss Tester

    BOU350 දෘෂ්‍ය පාඩු පරීක්ෂක

    විශේෂාංග ● OPM, OLS එක් උපාංගයක opt දෘශ්‍ය අත්තනෝමතිකතාව මැනීම ● බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ මාදිලිය 8 850/1300/1310/1490/1550/1625nm සහිත OPM every සෑම තරංග ආයාමයක් සඳහාම යොමු අගය සැකසීම පැය 100 ක බල ස්වායත්තතාව ● වසරක වගකීමක් සහ තුනක් නිර්දේශිත ක්‍රමාංකන කාල පරතරය පිරිවිතර ආලෝක ප්‍රභවය M3M8 M3 S3S5 S4 S3S4S5 S6 තරංග ආයාමය (nm) 850/1300 1300 1310/1550 1490 1310/1490/1550 1625 ප්‍රතිදාන බලය> - 6dBm @ 1310nm / 1490nm / 1550mm / 1625mm ...