දෘශ්‍ය කතා කට්ටලය

  • AOT600 Optical Talk Set

    AOT600 දෘෂ්‍ය කතා කට්ටලය

    F කෙඳි සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් කතා කරන්න; Quality උසස් තත්ත්වයේ පූර්ණ-ද්විත්ව සන්නිවේදනය ● සංවාදය සහ ඉතා අඩු පසුබිම් ශබ්දය; පුළුල් ගතික පරාසය: 45dB; Dyn විශාල ගතික දුර:> 120km; Distance විවිධ දුර සඳහා දිගු හා කෙටි මාදිලිය; Call “ඇමතුම” එබීමෙන් එකිනෙකා මතක් කළ හැකිය; Energy පූර්ණ ශක්තියට පැය 12 ට වඩා සහාය විය හැකිය; ප්‍රධාන ලක්‍ෂණ තරංග ආයාමය A: 1310nm, B: 1550nm මෙහෙයුම් විලාසය පූර්ණ ද්විත්ව සන්නිවේදනය ප්‍රතිදාන බලය> -5dBm තන්තු වර්ගය SM ගතික පරාසය ...