දෘශ්‍ය විචල්‍ය ඇටෙන්ටේටරය

  • EVA50 Optical Variable Attenuator (Digital)

    EVA50 දෘෂ්‍ය විචල්‍ය අවධානය (ඩිජිටල්)

    Att විවිධ අත්තනෝමතික පරාසය, 40dB, 60dB හෝ 80dB; Wave තරංග ආයාම තුනක්: 1310nm / 1490nm / 1550nm; Att වෙනස් අත්තනෝමතික පියවර: 0.1 dB, 1.0 dB, 10.0 dB track පීලි 10 ක් අත්තනෝමතික අගය ඉතිරි කළ හැකිය current වත්මන් අගය යොමු ලෙස ඉතිරි කර ගත හැකිය shut වසා දැමූ විට අගය තබා ගන්න; ● බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ මාතය; ප්‍රධාන ලක්ෂණය EVA50-40 EVA50-60 පරාසය 40 dB (SM) 60 dB (SM) ක්‍රමාංකනය කළ තරංග ආයාමය 1310nm / 1490nm / 1550nm තන්තු ප්‍රකාරය 9/125um අවධානය යොමු කිරීමේ මාදිලිය ඩිජිටල් සංදර්ශකය ...