තට්ටු කරන්න

 • Outdoor 2 WAY TAP (5~1000 MHz)

  එළිමහන් 2 WAY TAP (5 ~ 1000 MHz)

  HT200B11 ටැප් අගය dB 4 8 11 14 17 20 23 26 29 32 ඇතුල් කිරීමේ අලාභය (-dB මැක්ස්) සංඛ්‍යාතය (MHz) 5 ~ 10 - 3.2 1.7 0.9 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 11 ~ 300 - 3.0 1.7 1.1 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 301 ~ 400 - 3.2 2.0 1.3 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5 401 ~ 450 - 3.5 2.0 1.4 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 451 ~ 600 - 3.7 2.2 1.6 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 60 601 ~ 750 - 4.1 2.6 1.8 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 751 ~ 900 - 4.3 2.8 2.2 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 ...
 • Outdoor 4 WAY TAP (5~1000 MHz)

  එළිමහන් 4 WAY TAP (5 ~ 1000 MHz)

  HT400B11 ටැප් අගය dB 8 11 14 17 20 23 26 29 32 ඇතුල් කිරීමේ අලාභය (-dB මැක්ස්) සංඛ්‍යාතය (MHz) 5 ~ 10 - 3.2 1.6 1.0 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 11 ~ 300 - 3.0 1.7 1.0 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 301 ~ 400 - 3.2 1.9 1.3 0.9 0.9 0.8 0.5 0.5 401 ~ 450 - 3.5 2.0 1.4 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 451 ~ 600 - 3.7 2.2 1.5 1.2 1.1 1.0 0.8 0.8 601 ~ 750 - 4.1 2.6 1.8 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 751 900 - 4.5 3.0 2.2 1.7 1.7 1.5 1.4 1.4 901 ~ 1000 - 4.9 3.5 2.5 2.0 2.0 1.8 1.7 1.6 ටැප් නැතිවීම ...
 • Outdoor 8 WAY TAP (5~1000 MHz)

  එළිමහන් 8 WAY TAP (5 ~ 1000 MHz)

  HT800B11 ටැප් අගය dB 11 14 17 20 23 26 29 32 ඇතුල් කිරීමේ අලාභය (-dB මැක්ස්) සංඛ්‍යාතය (MHz) 5 ~ 10 - 3.2 1.6 1.0 0.6 0.5 0.5 0.4 11 ~ 300 - 3.0 1.7 1.0 0.7 0.7 0.6 0.5 301 400 - 3.2 1.9 1.3 0.9 0.9 0.8 0.5 401 ~ 450 - 3.5 2.0 1.4 1.1 1.0 0.9 0.7 451 ~ 600 - 3.7 2.2 1.5 1.2 1.1 1.0 0.8 601 ~ 750 - 4.1 2.6 1.8 1.5 1.4 1.3 1.2 751 ~ 900 - 4.5 3.0 2.2 1.7 1.7 1.5 1.4 901 ~ 1000 - 4.9 3.5 2.5 2.0 2.0 1.8 1.7 ටැප් ලොස් අයි ...
 • Outdoor Splitters (5~1000 MHz)

  එළිමහන් බෙදීම් (5 ~ 1000 MHz)

  HT204B21, HT306B21, HT306B21 පරාමිති කලාප පළල 2 මාර්ගය 3 මාර්ගය (සමතුලිත) HT306A21 3 මාර්ගය (අසමබර) HT306B21 ඇතුල්වීමේ අලාභය (-dB උපරිම) සංඛ්‍යාතය (MHz) අඩු-ඉහළ 5 ~ 10 4.2 6.5 7.5 4.0 11 300 4.1 5.9 7.4 3.9 301 ~ 400 4.2 5.9 7.6 4.1 401 ~ 450 4.3 6.0 7.9 4.1 451 ~ 600 4.5 6.4 7.9 4.8 601 ~ 750 4.9 7.2 8.2 4.9 751 ~ 900 5.2 7.8 8.4 5.2 901 ~ 1000 5.3 7.9 8.7 5.4 වරාය 2 වරාය 2- වරාය 3 වරාය 2- වරාය 4 වරාය 3- වරාය 4 අඩු-පහත්-ඉහළ-පිටත-පිටතට ...
 • Outdoor Couplers (5~1000 MHz)

  එළිමහන් කප්ලර් (5 ~ 1000 MHz)

  HT100B21 ටැප් අගය dB ටැප් 8 ටැප් 12 ටැප් 16 ඇතුල් කිරීමේ අලාභය පිටවීම (-dB මැක්ස්) සංඛ්‍යාතය (MHz) 5 ~ 10 1.6 1.1 1.1 11 ~ 300 1.7 1.2 1.1 301 ~ 400 1.8 1.3 1.2 401 ~ 450 1.9 1.4 1.3 451 600 2.0 1.6 1.5 601 ~ 750 2.4 2.0 1.7 751 ~ 900 3.0 2.4 2.2 901 ~ 1000 3.5 2.7 2.5 ටැප් නැතිවීම තට්ටු කිරීමට ± ± 1.5dB) 5 ~ 600 8.5 12.0 16.0 601 ~ 1000 8.5 12.5 16.0 පිටත සිට තට්ටු කරන්න (dB අවම) 5 ~ 10 18 20 22 11 ~ 600 25 26 28 601 ~ 750 24 26 28 751 ~ 900 21 24 25 901 ~ 1000 19 2 ...