විසරණ වන්දි මොඩියුලය (DCM)

  • විසරණ වන්දි මොඩියුලය

    විසරණ වන්දි මොඩියුලය

    විසරණ වන්දි මොඩියුලය විශේෂයෙන් 1550nm දිගු දුර ජාලයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.එය සම්මත තනි මාදිලියේ ඔප්ටිකල් ෆයිබර් අතිරේක විසුරුම ඵලදායී ලෙස වන්දි ලබා දෙනවා පමණක් නොව, සම්මත තනි මාදිලියේ වර්ණ විසරණ අනුක්‍රමයට 100%ක් වන්දි ගෙවිය හැකිය.විශේෂාංග ● දිගු දුර 1550nm ජාල සඳහා නිර්මාණය කර ඇත ● අධික බර විසරණ වන්දි.● අඩු ඇතුළු කිරීමේ පාඩු නිෂ්පාදන මාලාව DCM-20( තන්තු දිග≥20km) DCM-40( ෆයිබර් දිග≥40km) DCM-60( තන්තු දිග≥60km) DCM-80( තන්තු දිග≥80km...